GMR

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gaat over beleidsmatige zaken die alle scholen van stichting Florente basisscholen raken.

 

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de scholen, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel. De GMR is er voor medezeggenschap op stichtingsniveau. Er wordt binnen de GMR gesproken over onderwerpen die voor alle scholen belangrijk zijn. Onderwerpen die jaarlijks op de agenda staan zijn de begroting van de stichting, het jaarverslag en de jaarrekening en het bestuursformatieplan. Over stukken als het bestuursformatieplan heeft een GMR instemmingsrecht   Voor veel andere onderwerpen geldt dat de GMR het recht heeft om geïnformeerd te worden of is er sprake van adviesrecht. In de GMR is elke school van stichting Florente basisscholen in principe vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid.

 

Elke school binnen stichting Florente basisscholen heeft een medezeggenschapsraad. Deze dient in de eerste plaats het schoolbelang. In de MR van de scholen hebben ouders en personeelsleden zitting. De Medezeggenschapsraden van de stichting presenteren zich op de websites van hun eigen scholen.

Elk lid van de GMR heeft overleg met de MR van zijn eigen school. Hierdoor is medezeggenschap op schoolniveau en op overkoepelend niveau afgestemd.

 

De GMR heeft een financiële commissie die door de bestuurder geïnformeerd wordt over het tot stand komen van de jaarlijkse begroting.

Daarnaast is er een groep leerkrachten dat met de bestuurder een focusgroep vormt om na te denken over het onderwerp werkdruk.

 

Wij vinden het belangrijk om uit te dragen waar de GMR zich mee bezighoudt  en staan open voor communicatie met ouders van stichting Florente basisscholen.

Heeft u vragen of wilt u onze notulen opvragen dan kunt u zich tot ons richten via het volgende E-mailadres: GMR@florentebassisscholen.nl. Ook kunt u zich via dit adres aanmelden voor het bijwonen van een vergadering indien u daarin interesse heeft.

 

De vergaderingen van het schooljaar 2021/2022:

volgt zsm

De GMR van stichting Florente basisscholen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Sander Stok gmr@obs-de-octopus.nl
Vice-voorzitter Erik Welter gmr@onsmuiderberg.nl
Secretaris Jessica Arnoldus gmr@florentebasisscholen.nl

 

School

Ouder

Personeel

Kors Breijer

 

Peter Sikma

De Ark

Sandra Avontuur

 

De Grote Beer

Sarra Damman

Lidio Blankstein

De Kersenboom

Cor Jabaaij

Rudolf Tulner

De Octopus

Sander Stok

Kirsten Houweling 

De Terp

 

 

Het Atelier

 

 

Jan Woudsmaschool

Paul Lammen

Jessica Arnoldus

Noorderbreedte

 

Oranje Nassauschool

Erik Welter

Marilou Breeuwer

Van der Muelen-Vastwijkschool

 

Helen Meijer

Weesperrijk

Khalid Ouzza Edith Lijnsvelt

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Leerkrachten gezocht

   

  Florente is een jonge groeiende stichting van 12 basisscholen gevestigd in mooie en moderne schoolgebouwen. Maak kennis met de diversiteit van onze scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger plan te tillen. Sta jij open om eens kennis te maken met Florente basisscholen? 

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.