GMR

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gaat over beleidsmatige zaken die alle scholen van Florente basisscholen raken.

 

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de scholen, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel. De GMR is er voor medezeggenschap op stichtingsniveau. Er wordt binnen de GMR gesproken over onderwerpen die voor alle scholen belangrijk zijn. Onderwerpen die jaarlijks op de agenda staan zijn de begroting van de stichting, het jaarverslag en de jaarrekening en het bestuursformatieplan. Over stukken als het bestuursformatieplan heeft een GMR instemmingsrecht   Voor veel andere onderwerpen geldt dat de GMR het recht heeft om geïnformeerd te worden of is er sprake van adviesrecht. In de GMR is elke school van stichting Florente basisscholen in principe vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid.

 

Elke school binnen Florente basisscholen heeft een medezeggenschapsraad. Deze dient in de eerste plaats het schoolbelang. In de MR van de scholen hebben ouders en personeelsleden zitting. De Medezeggenschapsraden van de stichting presenteren zich op de websites van hun eigen scholen.

Elk lid van de GMR heeft overleg met de MR van zijn eigen school. Hierdoor is medezeggenschap op schoolniveau en op overkoepelend niveau afgestemd.

 

De GMR heeft een financiële commissie die door de bestuurder geïnformeerd wordt over het tot stand komen van de jaarlijkse begroting.

Daarnaast is er een groep leerkrachten dat met de bestuurder een focusgroep vormt om na te denken over het onderwerp werkdruk.

 

Wij vinden het belangrijk om uit te dragen waar de GMR zich mee bezighoudt en staan open voor communicatie met ouders van Florente basisscholen.

 

Heeft u vragen, wilt u onze notulen opvragen of een vergadering bijwonen, dan kunt u zich tot ons richten via: GMR@florentebasisscholen.nl.

 

 

De GMR van stichting Florente basisscholen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Sander Stok
Vice-voorzitter Erik Welter
Secretaris Peter Sikma

 

School

Ouder

Personeel

Kors Breijer

 

Peter Sikma

De Ark

 

Sandra Avontuur

De Grote Beer

Sarra Damman

De Kersenboom

Sebastiaan Jacobs

Rudolf Tulner

De Octopus

Sander Stok

 

Het Atelier

Richard Darsan

Daniëlle Hoogland

Jan Woudsmaschool

Paul Lammen

Noorderbreedte

Priscilla de Meij

Stephanie Mets

De Meerstroom

Erik Welter

Van der Muelen-Vastwijkschool

 

Claire Bartels/Carlinka Vonk

Weesperrijk

Khalid Ouzza Edith Lijnsvelt