Professionalisering

Om onze doelstellingen op het terrein van onderwijs en kwaliteit te kunnen realiseren zijn onze leerkrachten en ons ondersteunend personeel de belangrijkste factor. Door goed toegeruste en uitgeruste leerkrachten realiseren we duurzaam leren door boeiend onderwijs en het leren voor het leven. 

 

Boeiend onderwijs

Wij vinden dat binnen scholen leerkrachten en schoolleiders zich daarvoor primair moeten kunnen richten op het geven van boeiend onderwijs en dat het ondersteunend personeel daarvoor mede de voorwaarden schept. De komende jaren willen wij het persoonlijk, sociaal en besluitvormingskapitaal van onze leerkrachten verder vergroten. Allereerst is het belangrijk dat onze leerkrachten vakbekwaam zijn en blijven. 

 

Bekijk hier de lezing van Jan Jutten over boeiend onderwijs op Florente basisscholen.

Bekijk hier de korte documentaire Samen Beter Leren op Florente basisscholen

 

Duurzaam

Als we willen dat leerkrachten goed toegerust zijn voor hun functie moeten we duurzaam investeren in hun professionalisering en hun welbevinden. Dit betekent dat leerkrachten zich buiten en binnen de school ontwikkelen, aandacht hebben voor hun eigen ontwikkeling en die van het team waarvan zij deel uitmaken. Groepsleren, investeren in sociaal kapitaal op onze scholen is de basis voor deze professionalisering. Individueel leren staat dan ook overwegend ten dienste van het leren in en van het team.

 

Om leerkrachten voldoende mogelijkheden te bieden om zich te blijven ontwikkelen en omwille van duidelijkheid en transparantie is het van belang dat Florente de organisatie rondom het personeel goed organiseert en zoveel mogelijk dezelfde processen en procedures hanteert.

 

Schoolniveau 

Als we van leerkrachten verwachten dat zij binnen en buiten de school veel van elkaar leren en hun sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal verder ontwikkelen, dan moeten we daar de voorwaarden voor scheppen. Op schoolniveau doen de directeuren dat. Zij zorgen ervoor dat hun teams kennis en vaardigheden ontwikkelen die passend zijn bij de actualiteit en de vraag in het onderwijs.

 

Bovenschools

Op basis van feedback van leerkrachten hebben we op bovenschools niveau doelen gesteld om het gemakkelijk te maken kennis en ervaringen schooloverstijgend te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

 

Webinars voor ouders

Voor ouders zijn twee webinars georganiseerd om uit te leggen hoe we duurzaam leren door boeiend onderwijs vormgeven op onze basisscholen. 

 

Het online seminar over het leren voor het leven (en niet voor de toets) kunt u hier zien.

Het online seminar over de betekenis van een lerende school voor uw kind kunt u hier zien.

 

De korte documentaire over boeiend onderwijs op Florente basisscholen kunt u hier zien. 

 

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.