Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de grondbeginselen van hoe we willen zijn. De kernwaarden vertellen het verhaal van de manier waarop we - in ieder geval - binnen onze scholen willen werken.

 

 

Onze kernwaarden zijn:

 

Samen

Respect

Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

 

Samen staat voor de samenwerking die we zoeken. Wij geloven dat samenwerking veel oplevert als het gaat om het leren en de ontwikkeling van kinderen. In en tussen onze scholen stimuleren we zoveel mogelijk professioneel kapitaal van directeuren en leraren door te investeren in sociaal kapitaal: we creëren momenten waarop directeuren en leerkrachten elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

 

In het onderwijs op onze scholen speelt coöperatief leren een belangrijke rol in het leren van kinderen. Wij vinden dat door samen te leren, alle kinderen profiteren. De kans op hogere opbrengsten neemt daardoor toe. Tenslotte betekent dit ook dat wij invulling geven aan samenwerking met ouders. Dit is maatwerk. Hieraan wordt inhoud gegeven door de scholen afzonderlijk.

 

Respect vinden wij een belangrijke waarde. Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met de ander. De kracht van deze waarde komt goed tot zijn recht, als we het concreet maken. Wij bedoelen dat wij in onze organisatie en op onze scholen respectvol willen omgaan met elkaar. Dat is iets waarop we aanspreekbaar zijn én iets waarop we elkaar aanspreken. Wij zoeken meer de dialoog en minder de discussie. Zo is respect voor ons een concreet uitgangspunt voor onze relaties met anderen en onze omgeving.

 

Duurzaamheid speelt een rol in veel facetten van een school. Wij vinden dat het leren van kinderen duurzaam moet zijn. Op onze scholen leren kinderen niet voor de toets, maar voor het leven. Daarbij streven we naar hoge opbrengsten door boeiend onderwijs. Dat vraagt van elke school en elke leerkracht heldere keuzes over (de inhoud van) het onderwijsaanbod en de manier waarop de school wil lesgeven (didactiek en pedagogiek).

 

Daarbij zal de komende jaren een balans moeten worden gezocht tussen traditionele vak- en vormingsgebieden en die kennis, vaardigheden en inzichten die we inmiddels 21e-eeuwse vaardigheden zijn gaan noemen, integreren. Daarbij gaat het ook over het leren zorgen voor jezelf, elkaar en je omgeving. Leren systeemdenken speelt hierbij een belangrijke rol.

 

We willen dat kinderen zelfstandig zijn en daarbij verantwoordelijkheid laten zien voor zichzelf, hun medeleerlingen, de school en hun omgeving. Bij verantwoordelijk zijn, hoort dat je oog hebt voor elkaar en dat je respect hebt voor de eigenheid van de ander. We willen dat onze kinderen zich gekend en gezien voelen in onze scholen. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen steeds meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leren, naarmate zij ouder worden.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze scholen en zich veilig voelen om zo veel mogelijk te kunnen leren. Dat is geen eenvoudige opgave. Wij proberen binnen onze scholen een veilige omgeving te maken voor onze leerlingen en hun ouders en de medewerkers in onze scholen. Veiligheid betekent voor ons ook dat we in een open cultuur met elkaar samenwerken, waarin we zorgvuldig communiceren. Kinderen en volwassen kunnen met plezier naar school gaan. We spreken daarvoor duidelijke gedragsregels af en spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag. Dit wordt ondersteund door bovenschoolse regels en procedures.

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Leerkrachten gezocht

   

  Florente is een jonge groeiende stichting van 12 basisscholen gevestigd in mooie en moderne schoolgebouwen. Maak kennis met de diversiteit van onze scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger plan te tillen. Sta jij open om eens kennis te maken met Florente basisscholen? 

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.